The San Remo: Where Warren Beatty Shuffled Between Women