Kim Kardashian Wants to Problem Solve the Beverly Hills Hotel Boycott