Katie Holmes Reaches Out and Touches Ex-Joshua Jackson